ベトナム語_エントリー入力ページ

Chúng tôi sẽ giới thiệu công việc phù hợp với những người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi cũng hỗ trợ thủ tục chuyển đổi visa.  Vui lòng đăng kí bằng cách sử dụng mẫu đươn dưới đây. Ngoài ra trong trường hợp vội, có thể vui lòng liên hệ tới Công ty G-Communication- Phòng chuẩn bị nhân sự kinh doanh nước ngoài theo số điện thoại (03-3542-8182)

Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giới thiệu công việc phù hợp với những người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi cũng hỗ trợ thủ tục chuyển đổi visa.  Vui lòng đăng kí bằng cách sử dụng mẫu đươn dưới đây. Ngoài ra trong trường hợp vội, có thể vui lòng liên hệ tới Công ty G-Communication- Phòng chuẩn bị nhân sự kinh doanh nước ngoài theo số điện thoại (03-3542-8182)

Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

  1. 1
    入力
  2. 2
    確認
  3. 3
    完了
Bắt buộc HỌ VÀ TÊN
Bắt buộc HỌ VÀ TÊN viết bằng KATAKANA
Bắt buộc Giới tính
Bắt buộc quốc tịch
Bắt buộc Ngày tháng năm sinh
Bắt buộc Tuổi
Bắt buộc Số điện thoại
Bắt buộc Địa chỉ
Bắt buộc Địa chỉ Mail
Bắt buộc tư cách lưu trú hiện tại
Bắt buộc JLPT
Bắt buộc JFTBasic
Bắt buộc đã có chứng chỉ kĩ năng đặc định ngành
Bắt buộc Thời gian lưu trú
Bắt buộc Trường cuối học tại Việt Nam
Bắt buộc Trường cuối học Tại Nhật
Bắt buộc Địa điểm, khu vực muốn làm việc
Ghi chú
予期しない問題が発生しました。後でもう一度やり直すか、他の方法で管理者に連絡してください。
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
03-3542-8182

(Thời gian tiếp tân:10:00~19:00)